Evaluering af ph.d.-skoler og DTU's årshjul

DTU’s ph.d.-skoler foretager løbende en evaluering af ph.d.-skolernes aktiviteter. Dette sker via det årlige rapporteringskompleks – det såkaldte årshjul. Hvert år udarbejder DTU’s institutter (ph.d.-skoler) rullende 4-årige strategiplaner - UdviklingsMål og Virkemidler. UMV’en drøftes og godkendes på et møde mellem DTU’s direktion og instituttets ledelse. På grundlag af den godkendte UMV udarbejdes årlige handlingsplaner med tilhørende budget, der ligesom instituttets årsrapport drøftes med og godkendes af direktionen. 

 /upload/administrationen - 101/afi/phd/årshjul.jpg

Internationale evalueringer af DTU’s ph.d.-skoler
Hvert år foretager DTU en international evaluering af 3-4 ph.d.-skoler ved DTU. DTU har valgt, at organisere ph.d.-uddannelsen på DTU, således at DTU’s institutter også er ph.d.-skoler.

Proces for den internationale evaluering
Evalueringen af ph.d.-skolerne er en del af en samlet evaluering af forskningen ved det enkelte institut på DTU. Det enkelte institut evalueres hvert femte år af et internationalt ekspertpanel udpeget af DTU’s prorektor. Panelet består af 4-6 internationalt anerkendte eksperter på professorniveau. Evalueringen har som formål at sikre, at instituttets strategi er rigtig, og resultaterne tilgår DTU’s direktion samt instituttets ledelse på fortrolig basis.

Evalueringen baserer sig på en selvevalueringsrapport og et 3-dages ekspertbesøg. Selvevalueringsrapporten udarbejdes af instituttet og sendes til panelet en måned inden besøget. I selvevalueringsrapporten giver instituttet en beskrivelse af organiseringen af ph.d.-uddannelsen, ligesom der indgår forskellige statistiske oplysninger om ph.d.-området.

Under panelbesøget på instituttet giver ph.d.-skolelederen en gennemgang af ph.d.-området på instituttet, ligesom panelet har lejlighed til at møde en repræsentativ skare af ph.d.-studerende. Panelet bliver bedt om at evaluere fx ph.d.-programmet, udvælgelsesproceduren, vejledning, succesrate og produktivitet samt tage stilling til om ph.d.-afhandlingerne møder internationale standarder.

Efter besøget udarbejder panelet en rapport, hvori observationer og anbefalinger vedr. ph.d.-skolen indgår. Instituttet skal på det efterfølgende UdviklingsMål og Virkemidler (UMV) -møde med DTU’s direktion redegøre for, hvorledes man har eller vil følge op på panelets rapport.

Opfølgning på den internationale evaluering
Resultatet af den internationale evaluering forlægges DTU’s direktion, samt ph.d.-skoleledelsen. Desuden modtager dekan for ph.d.-uddannelse et uddrag af evalueringen, som kun omhandler ph.d.-uddannelsen ved DTU.

Dekanen forlægger relevante emner for ph.d.-udvalgene ved DTU og ph.d.-administrationen og sikrer, at der sker en opfølgning af eventuelle emner i instituttets handlingsplan og UMV. Handlingsplan og UMV er DTU’s ledelsesmæssige århjul, der skal udmønte de visioner, som DTU’s bestyrelse har formuleret i DTU’s strategi.